Journal of Education

Roi Et Rajabhat UniversityCard image cap

วารสารครุศาสตร์สาเกต

บทความของวารสารครุศาสตร์สาเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะพิจารณารับตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Card image cap

จำนวนผู้เข้าชม

Flag Counter
ฝ่ายเลขานุการ

อาจารย์ ดร.กัญญาวดี แสงงาม
อาจารย์เพิ่มพร สุ่มมาตย์
อาจารย์ทิวาพร อรรคอำนวย

ฝ่ายเหรัญญิก

อาจารย์พรหมลิขิต จิตจักร
นางสาวอำภา อารีเอื้อ

ฝ่ายจัดการสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Journal) และประชาสัมพันธ์

อาจารย์ประเสริฐ สุทธิประภา
อาจารย์พิริยา พิทยาวัฒนชัย
อาจารย์อนันตศักดิ์ พลแก้วเกษ

ฝ่ายพิสูจน์อักษรและตรวจทานต้นฉบับ

อาจารย์เมตตา ฟองฤทธิ์
อาจารย์อุไรวรรณ สิงห์ทอง
อาจารย์พิสิฐ พินิจสกุล
อาจารย์ตันติกร ภูเกิดพิมพ์
อาจารย์กนกวรรณ แก่นนาคำ

ฝ่ายศิลปกรรมและการออกแบบ

อาจารย์นันทวัน เจ๊กจันทึก
อาจารย์ชญตว์ อินทร์ชา
อาจารย์เฉลิมวุฒิ ศุภสุขคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-556160 https://edumis.reru.ac.th/journal
Support by :
Google Chrome
Windows Internet Explorer 9+