Journal of Education

Roi Et Rajabhat UniversityCard image cap

วารสารครุศาสตร์สาเกต

บทความของวารสารครุศาสตร์สาเกต มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด จะพิจารณารับตีพิมพ์เผยแพร่ จะต้องเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา โดยสาขาวิชาที่รับตีพิมพ์ ได้แก่ สาขาวิชาทางด้านครุศาสตร์ / ศึกษาศาสตร์ และสหวิทยาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์


Card image cap

จำนวนผู้เข้าชม

Flag Counter
การส่งบทความ
ขั้นตอนการสมัครสมาชิกระบบเพื่อส่งวารสารเสนอตีพิมพ์
1. เลือกเมนูลงทะเบียนส่งวารสารที่หน้าหลักเว็บไซต์ : ลงทะเบียนสมาชิก
2. กรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนตัว
3. เมื่อท่านกรอกข้อมูลถูกต้องตามที่ระบบกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ระบบสำหรับจัดส่งวารสาร
4. โปรดจดจำ Username และ Password เพื่อเข้าใช้ตรวจสอบสถานะวารสารของท่าน
5. ศึกษาการจัดส่งวารสารเพื่อเสนอตีพิมพ์ โดยการ Login เข้าระบบสำหรับส่งวารสารคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
113 หมู่ 12 ตำบลเกาะแก้ว อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
โทรศัพท์ 043-556160 https://edumis.reru.ac.th/journal
Support by :
Google Chrome
Windows Internet Explorer 9+